خداوندا بر من منت گذار به بقاى فرزندانم، و به شایسته نمودن ایشان براى من، و به برخوردارى من از آنان. خداوندا عمر آنان را براى من طولانى گردان، و بر ایّام زندگى‏شان براى من بیفزا، و
خردسالشان را برایم تربیت کن، و ناتوانشان را برایم نیرو ده، و بدنها و
دینشان و اخلاقشان را برایم به سلامت‏دار، و آنان را در جان و اعضا،
و هر کارشان که به آن اهتمام دارم عافیت بخش، و براى من و به دست من روزى آنان
را وسعت ده، و آنان را نیکوکارانى باتقوا، و صاحبان بصیرت و شنواى حق و مطیع خود
گردان، و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه، و نسبت به دشمنانت
دشمن و کینه‏توز قرار ده، الهى وضع فرزندانم اینچنین باد. خداوندا بازویم را به وجودشان نیرومند، و اختلال امورم را به آنان اصلاح، و تبارم را به سبب آنان بسیار، و مجلسم را به وجودشان آراسته، و یادم را به آنان زنده دار، و در نبودم کارم را به وسیله آنان کفایت کن

صحیفه سجادیه