سخنانی ارزشمند منسوب به حضرت امیر المومنین علی (ع)

امام علی علیه السلام می فرمایند:

اختیار کردم از کتاب تورات 12 آیه را و نظر می کنم به آنها هر روز سه مرتبه:

1-     بترس از حکومت من همیشه.

2-     اُنس مگیر با احدی مگر من.

3-     به حق خودم، من تو را دوست دارم،تو هم مرا دوست بدار.

4-     نترس از فوت رزق، هرگز.

5-     ایمن از غضب من مباش.

6-     تمام اشیاء را به جهت تو خلق کردم و تو را برای خودم.

7-     تو را خلق کردم از نطفه گندیده، عاجز نبودم، پس چگونه از رزق تو عاجزم.

8-     دشمنی می کنی با من، به جهت نفس خبیثت، چرا با نفست دشمنی نمی کنی به جهت من.

9-     همه کس تو را برای خودش می خواهد ولی من تو را برای خودت می خواهم.

10-تو واجبات مرا بجای آور، من به تو رزق می دهم.ولی اگر تخلف کنی در ادای واجبات، من تخلف نمیکنم در ادای رزق.

11-تو رزق فردا را از من مخواه، چنانچه من عمل فردا را از تو نمی خواهم.

12-اگر راضی شوی به قسمت من، آسوده و راحتی و اگر راضی نشوی متصل در دنیا سرگردانی و به آرزوی خود نمی رسی مگر به آنچه قسمت توست ودر نتیجه مضموم در نزد منی.

/ 0 نظر / 46 بازدید