ستایش

حمدخدائى را که اوّل همه آثار هستى اوست و قبل از او اوّلى نبوده، و آخر است بى‏آنکهپس از او آخرىباشد، خدایى که دیده بینندگان از دیدنش قاصر، و اندیشهو فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است. به دست قدرتش آفریدگانرا ایجاد کرد،و آنان را براساس اراده خود صورت بخشید، آنگاه همه را درراه اراده خود راهى نمود،و در مسیر محبت و عشق به خودبرانگیخت، موجودات هستى از حدودى کهبراى آنان معین فرموده قدمى پیش و پسنتوانند نهاد، و براى هر یک از آنانروزى معلوم و قسمت شده‏اى از باب لطفقرار داد

/ 0 نظر / 25 بازدید